متن کامل منشور کورش هخامنشی

مرد ناشایستی (بنام نبونید) به فرمانروایی کشورش رسیده بود ...

متن کامل منشور کورش هخامنشی

١) ...

٢) ... همه جهان.

٣) ... مرد ناشایستی (بنام نبونید) به فرمانروایی کشورش رسیده بود.

٤) ... او آیین های کهن را از میان برد و چیزهای ساختگی به جای آن گذاشت.

٥) معبدی به تقلید از نیایشگاه ازگیلا Esagila برای شهر اور Ur و دیگر شهرها ساخت.

٦) او کار ناشایست قربانی کردن را رواج داد که پیش از آن نبود... هر روز کارهایی ناپسند می کرد، خشونت و بدکرداری.

٧) او کارهای ... روزمره را دشوار ساخت، او با مقررات نامناسب در زندگی مردم دخالت می کرد، اندوه و غم را در شهرها پراکند. او از پرستش مردوک Marduk خدای بزرگ روی برگرداند.

٨) او مردم را به سختی معاش دچار کرد، هر روز به شیوه ای ساکنان شهر را آزار می داد، او با کارهای خشن خود مردم را نابود می کرد... همه مردم را.

٩) از ناله و دادخواهی مردم، انلیل Enlil خدای بزرگ (= مردوک) ناراحت شد... دیگر ایزدان آن سرزمین را ترک کرده بودند (منظور آبادانی و فراوانی و آرامش).

١٠) مردم از خدای بزرگ می خواستند تا به وضع همه باشندگان روی زمین که زندگی و کاشانه اشان رو به ویرانی می رفت، توجه کند. مردوک خدای بزرگ اراده کرد تا ایزدان به بال بازگردند.

١١) ساکنان سرزمین سومر Sumer و اکد Akad مانند مردگان شده بودند. مردوک به سوی آنان متوجه شد و بر آنان رحمت آورد.

١٢) مردوک به دنبال فرمانروایی دادگر در سراسر همه کشورها به جست وجو پرداخت، به جست وجوی شاهی خوب که او را یاری دهد.

آنگاه او نام کورش پادشاه انشان Anshan را برخواند، از او به نام پادشاه جهان یاد کرد.

١٣) او تمام سرزمین گوتی Guti و همه مردمان ماد را به فرمانبرداری کورش درآورد. کورش با هر ”سیاه سر” (منظور همه انسان ها) دادگرانه رفتار کرد.

١٤) کورش با راستی و عدالت کشور را اداره می کرد. مردوک خدای بزرگ با شادی از کردار نیک و اندیشه نیک این پشتیبان مردم خرسند بود.

١٥) بنابر این او کورش را بر انگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد، در حالی که خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام بر می داشت.

١٦) لشکر پرشمار او که همچون آب رودخانه شمارش ناپذیر بود، آراسته به انواع جنگ افزارها در کنار او ره می سپردند.

١٧) مردوک مقدر کرد تا کورش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود. او بابل را از هر بلایی ایمن داشت .

او نبونیدشاه را به دست کورش سپرد.

١٨( مردم بابل، سراسر سرزمین سومر و اکد و همه فرمانروایان محلی فرمان کورش را پذیرفتند. از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره های درخشان او را بوسیدند.

١٩( مردم سروری را شادباش گفتند که به یاری او از چنگال مرگ و غم رهایی یافتند و به زندگی بازگشتند. همه ایزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند.

٢٠) منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان.

٢١) پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شاه انشان، نبیره چیش پیش، شاه بزرگ، شاه انشان.

٢٢) از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فرمانروایی اش را بل Bel (خدا) و نبو Nabu گرامی می دارند و با خرسندی قلبی پادشاهی او را خواهانند.

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم؛

٢٣) همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم.

مردوک دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

٢٤) ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید .

۲۵) وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم. نبونید مردم درمانده بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شان آنان نبود.

٢٦) من برده داری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند، مردوک از کردار نیک من خشنود شد.

٢٧) او بر من، کورش، که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسر من و همچنین بر همه سپاهیان من،

٢٨) برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. به فرمان مردوک همه شاهان براورنگ پادشاهی نشسته اند.

٢٩) همه پادشاهان سرزمین ها جهان، از دریای بالا تا دریای پایین (دریای مدیترانه تا خلیج فارس)، همه مردم سرزمین های دور دست، همه پادشاهان آموری Amuri، همه چادرنشینان.

٣٠) مرا خراج گذاردند و در بابل بر من بوسه زدند. از ... تا آشور و شوش.

٣١) من شهرهای آگاده Agadeh، اشنونا Eshnuna، زمبان Zamban، متورنو Meturnu، دیر Der، سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آن سوی دجله که ویران شده بود را از نو ساختم.

٣٢) فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند به جایگاه های خود برگرداندم، خانه های ویران آنان را آباد کردم.

٣٣) همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک به شادی و خرمی،

٣٤) به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم، باشد که دل ها شاد گردد. بشود که خدایانی که آنان را به جایگاه های مقدس نخستین شان بازگرداندم،

٣٥) هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگانی بلند باشند. بشود که سخنان پربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند، بشود که آنان به خدای من مردوک بگویند: کورش شاه، پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه.

٣٦) بی گمان در روزهای سازندگی، همگی مردم بابل پادشاه را گرامی داشتند و من برای همه مردم جامعه ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

٣٧) ...

٣٨) ... باروی بزرگ شهر بابل را استوار گردانیدم...

٣٩) ... دیوار آجری خندق شهر را،

٤٠) که هیچیک از شاهان پیشین با بردگان به بیگاری گرفته شده به پایان نرسانیده بودند،

٤١) ... به سرانجام رسانیدم.

٤٢) دروازه هایی بزرگ برای آنها گذاشتم با درهایی از چوب سدر و روکشی از مفرغ ...

٤٣) ...

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه ی جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... نوه ی کورش، شاه بزرگ ... نبیره ی چیش پیش، شاه بزرگ... .

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه ی مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.

وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم. من برده برداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.

فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.

مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم...

من همه ی شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاههایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم.

همه ی مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاه های خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم.

همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگراندم، باشد که دل ها شاد گردد.

بشود که خدایانی که آنان را به جایگاه های مقدس نخستین شان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند...

من برای همه ی مردم جامعه ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم

http://www.aftabir.com/images/article/break.gif

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1390/01/31 و ساعت 15:2 |

پیامک و اس ام اس های چدید و خنده دار سیزده بدر ۹۰

اس ام اس ویژه سیزده بدر 90 -

دلم واسه سیزده بدر میسوزه ! میدونی چرا !؟

آخه بهش میگن نحس ! بیچاره ها خبر ندارن تو دست سیزده بدر رو از پشت بستی !


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در یکشنبه 1390/01/14 و ساعت 10:14 |

خلیج فارس

چو خلیج فارس نباشد جان من هیچ ارزشی نیست

                                                                            بکشم آن که گوید خیج فارس نیست           تادلیران هست ازدشمن هیچ بیم نیست

                                                                 زغیر فارس نام این خلیج دگر چیز نیست بخردوبخروشدتااوهست دگر دشمنی نیست

                                     ای کورش کبیر آرام خواب که این خلیج جزفارس هیچ نام دگر نیست 

+ نوشته شده توسط م.معینی در سه شنبه 1390/01/09 و ساعت 8:28 |

1- مسکن اولیه ی اریایی ها کجابود؟

شمال فلات ایران بود

2- درچندسال پیش اریایی ها محاجرت کردن؟

4500 سال پیش

3- علت مهاجرت ان ها چه بود؟

الف)افزایش جمعیت ب)کمبود چراگاه ت) هجوم اقوام همسایه    

4- اریایی هابه کجا هاسفرکردن؟

به هندواروپا

5- چرااز محلی که اریایی ها سکونت داشتندبه خوبی می توان محافظ کرد؟

به دلیل وجود کوه ها ی بلند-رودهای بزرگ ودریاهای وسیعی که دران جا وجود دارد

6-سه گروه ماد درکجای ایران سا کن شدن؟

مادها=درغرب * پارس ها=درجنوب  *  پارت ها=شمال شرقی

7- ایین اریایی ها چه بود؟

زردشت بود

8- نام کتاب پیروان ایین زردشت چه بود؟

اوستا

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/12/18 و ساعت 10:42 |


1-سومری ها درکجا می زیستند؟

بین النهرین

2-شهرسوخته وجیرفت کهن درکجاقراردارد؟.

در70کیلومتری زابل و.درچندکیلومتری جیرفت کنونی .

3-مردم شهرسوخته وجیرفت کنونی درچه کارهایی پیشرفت کردند؟

علم و صنعت

4-صنعتگران جیرفت کهن چه می کردند؟

بااستفاده ازسنگ ظروف بسیارومجسمه مهرها

5-پیشرفت های شهرسوخته؟

پزشکی ,مجسمه سازی,صنایع چوب,بافندگی

6- بازرگانان شهرسوخته چه می کردند؟

برای دادوستد ازشرق به غرب می رفتند

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/12/18 و ساعت 10:26 |

- 1 چگونه بود که معبدها ی شهرتب زیبا بود؟

الف) مالیات می گرفتن

ب) به کار واداشتن اسیران جنگی برای ساختن کاخ های خود

2- فرعون راتعریف کنید؟

به حاکم مصرفرعون می گویند.

4- نام پیامبرانی که در مصر بودن؟

موسی- ویوسف

5- مردم لیدی چه کار می کردند؟

بازرگانی و دریانوردی

6- پایتخت لیدی و فینیقیه؟

سارد و صور

7- اختراعات این دو کشور؟

لیدی پول وزدن سکه وفینیقیه الفبا

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/12/18 و ساعت 10:21 |
http://klassavaliha.blogfa.com
ادامه عکس ها در لینک زیر

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/12/11 و ساعت 15:2 |
دانلود تقویم سال ۱۳۹۰ با موضوع طبیعت مالدیو 

http://klassavaliha.blogfa.com/

 عکس   دانلود تقویم سال 1390 با موضوع طبیعت مالدیو

 

چند هفته ای تا آغاز سال جدید باقی مانده از همین رو در پست امروز وب سایت میهن دانلود تقویم سال ۱۳۹۰ را در قالب عکس هایی با موضوع طبیعت مالدیو برایتان آماده کرده ایم. تعداد این عکس ها ۱۲ عدد بوده که هر کدام مربوط به یکی از ماه های سال ۱۳۹۰ می باشد و روز شمار آن ماه به صورت کم رنگ بر روی عکس حک شده است. شما می توانید با قرار دادن این تصاویر به عنوان پس زمینه دسکتاپ علاوه بر داشتن یک پس زمینه بسیار زیبا از تقویم آن نیز استفاده کنید.
دانلود در لینک زیر

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/12/11 و ساعت 13:22 |
اطلاعیه جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقطع تحصیلی دیپلم شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیان بومی مرد در مقطع تحصیلی دیپلم، تعدادی از واجدین شرایط زیر را به صورت قرارداد کار موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، طب صنعتی و گزینش جذب نماید.
شرایط عمومی:
-1 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
-2 تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
-3 نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
-4 عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصلاح
-5 عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه های دولتی یا خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و نیز عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی
-6 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم
( 1371/12/ 1389 ( متولدین تا تاریخ 26 /12/ -7 داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی تا تاریخ 26
-8 داشتن تندرستی و توانائی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالی تهای شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرف های
شرکت فولاد مبارکه
-9 تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فولاد مبارکه
شرایط اختصاصی:
-1 داشتن مدرک تحصیلی دیپلم مطابق با مفاد مندرج در این آگهی
-2 دارابودن حداقل معدل کل 13
تذکر: فرزندان معظم شهدا و جانبازان بالای 25 % از شرط حداقل معدل معاف می باشند.
1365 به بعد) /12/ -3 حداکثر سن 24 سال (متولدین 26
تبصره 1: مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه خواهد گردید.
تبصره 2: متقاضیانی که در شرکت های پیمانکاری مستقر در فولاد مبارکه اشتغال دارند تا سقف 4 سال به ازاء هر سال
سابقه در شرکت فولاد مبارکه (به شرط پرداخت حق بیمه) به حداکثر شرط سنی اعلام شده اضافه م یگردد. این دسته از
داوطلبین می بایست فرم " تایید سابقه فعالیت در شرکت های پیمانکار" را از واحد خدمات پرسنلی پیمانکاران تحویل و 2
89 ) به /12/ پس تکمیل و اخذ تاییدیه مربوطه نسبت به تحویل فرم مربوطه ، حداکثر تا آخرین روز مهلت ثبت نام ( 14
واحد خدمات پرسنلی پیمانکاران اقدام نمایند.
-4 متقاضیان می بایست بومی یکی از استان های اصفهان یا چهار محال بختیاری باشند.
تبصره : متقاضی بومی به متقاضیانی اطلاق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند:
الف: محل صدور شناسنامه آنها یکی از شهرستان های این دو استان باشد.
ب: محل اخذ دیپلم آنها یکی از شهرستان های این دو استان باشد.
تذکر 1: داوطلبانی که بومی شهرستان مبارکه می باشند در شرایط مساوی نسبت به دیگر داوطلبین در اولویت قرار
خواهند گرفت.
-5 محدوده جغرافیایی سکونت برای متقاضیان، حوزه سروی سهای عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت م یباشد و شرکت

جهت دریافت فرم استخدام روی ادامه مطلب زیر کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در سه شنبه 1389/11/26 و ساعت 10:23 |

واقعیات شگفت‌انگیز در مورد قرآن

http://klassavaliha.blogfa.com/

http://yalame-55.mihanblog.com/

دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است

که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.

گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است

ادامه در لینک زیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در شنبه 1389/11/16 و ساعت 13:4 |
عکس و تصاویر خنده دار و جالب

http://klassavaliha.blogfa.com/

http://yalame-55.mihanblog.com

ادامه تصاویر در لینک زیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در سه شنبه 1389/11/12 و ساعت 9:47 |
کوروش کبیر بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی که او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت که طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد و هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین که ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خود را دوشادوش یکدیگر و در کنار یکدیگر رقم زدند به همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خود را به جهانیان اعلام نمودند . پارسی ها که وی آنها را از گمنامی به افتخار رسانید وی را پدر خواندند. یونانیها که وی آنها را در سواحل آسیای صغیر مقهور قدرت خویش ساخت با وجود نفرتی که غالبا به ایرانیها نشان می دادند در وی به چشم یک فرمانروای آرمانی نگریستند و یهود که وی آنها را جهت اجرای آیین و بنای معبد آزاد گذاشت ؛ وی را همچون مسیح  تلقی کردند آنچه که در مورد او جای تردید نمی گذارد اینستکه لیاقت نظامی و سیاسی فوق العاده در وجود وی  با چنان انسانیت و مروتی در آمیخته بود که در تاریخ پادشاهان شرقی پدیده ای بکلی تازه بشمار می آمد. احوال اوبدون شک از بعضی جهات یاد آور فاتحانی چون اسکندر و ناپلئون نیز هست اما قیاس وی با آنها درست نیست. چون هر چند وی نیز مانند انها سالها از گردونه جنگی خویش پایین نیامد اما جنگ و بوی خون او را بر خلاف دیگر فاتحان مست و مغرور نکرد بر خلاف آنها هر بار که حریفی از پای در می افکند مثل یک شهسوار جوانمرد دستش را دراز می کرد و حریف افتاده را از خاک بر می گرفت . احترام او به عقاید دینی عاقلانه ترین و زیرکانه ترین سیاستی بود که در چنان دنیایی به او اجازه داد تا اقوام مختلف متمدن و نیمه وحشی را بدون مشکلی در کنار هم اداره کند و آنها کنار هم بیاسایند و در سرزمین او ضعیفان در سایه اقتدارش در آرامش زندگی كنند. اینگونه بود که کوروش ؛کوروش بزرگ شد .در تاریخ جهان سرداران و شاهان فاتح بسیاری ظهور کردند که جز نفرت و نام بد از خود بجا نگذاشتند اما چرا بعد از گذشت  ۲۵۰۰سال باید از طرف جامعه جهانی ۲۹ اکتبر به نام روز جهانی کوروش بزرگ نامگذاری شود؟ چرا روز جهانی اسکندر وچنگیز یا هیتلر را نداریم!  آری دوستان گرامی نیاکان ما اینچنین بودند و برگهای زرین تاریخ ایران زمین را رقم زدند ما نیز از همان خون و تباریم ودر همان خاکی زندگی می کنیم  که آنها زندگی می کردند.

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/11/06 و ساعت 8:48 |

سرزمین پارس زادگاه هخامنشیان بوده‌است. خاندان پارس، که به رهبری کوروش دوم (که از ۵۲۹ تا ۵۵۹ پیش از میلاد سلطنت نمود) در سال ۵۵۰ پیش از میلاد، بر مادها پیروز شدند. بر پایهٔ سنت، کوروش دوم این منطقه را به پایتختی انتخاب کرد، زیرا در نزدیکی منطقه‌ای بود که بر ایشتوویگو پادشاه ماد پیروز شد. این اولین پیروزی، پیروزی‌های دیگری چون غلبه بر لیدی، بابل نو، و مصر را به دنبال داشت. امپراتوری هخامنشی بعداً توسط پسر او کمبوجیه (۵۲۲ تا ۵۲۹ پیش از میلاد) و داریوش اول (۴۸۶ تا ۵۲۱ پیش از میلاد) تحکیم و گسترش یافت. از کوروش در انجیل به عنوان آزادی‌دهندهٔ بابل و کسی که یهودها را از تبعید بازگردانده یاد شده‌است.

 

در ۷۰ کیلومتری جنوب پاسارگاد، داریوش بزرگ پایتخت نمادین خود شهر پارسه (شاعری یونانی این شهر را پرس پلیس نام نهاد) را بنیان نهاد. تا هنگامی که اسکندر از مقدونیه در سال ۳۳۰ پیش از میلاد امپراتوری هخامنشی را تسخیر کرد، پاسارگاد یک مرکز مهم سلسله‌ای باقی ماند. به گفتهٔ نویسندگان باستانی، مانند هرودوت و آریان (گزنفون)، اسکندر آرامگاه کوروش را محترم شمرده و آن را بازسازی نمود.

 

در دوره‌های بعدی، از تل تخت هم چنان به‌عنوان یک دژ بهره‌برداری می‌شد، حال آن که کاخ‌ها متروک شده و از مصالح آن دوباره استفاده شد. از سدهٔ هفتم به بعد، آرامگاه کوروش به نام آرامگاه مادر سلیمان خوانده می‌شد، و به یک مکان زیارتی تبدیل شد. در سدهٔ دهم یک مسجد کوچک در گرد آن ساخته شد، که تا سدهٔ چهاردهم از آن استفاده می‌شد. این محوطه توسط مسافرین طی سده‌ها بازدید شده، که باعث از دست رفتن تدریجی اجزا گوناگون آن گشته‌است.

 

طبق نوشته‌های هرودوت ، هخامنشيان از طايفهٔ پاسارگاديان بوده‌اند كه در پارس اقامت داشته‌اند و سر سلسلهٔ آنها هخامنش بوده‌است.‌ نامدارترين رئيس اتحاديه قبائل پارس در نيمه قرن ٧ پ م چيش پيش دوم است كه تا سال 640 پ م رياست قبائل پارس را در دست داشت. او چيش پيش پور كوروش پور كمبوجيه پور چيش پيش پور هخامنش بود، كه همه شان رؤسای قبائل پارس بودند. اگر برای هر كدام از اينها حدود ٤٠ سال در نظر بگيريم، ميتوان گفت كه در زمانی كه پارسها در منطقهٔ پارسوای مذكور در سند آشوری (يعني سال 834 پ م ) اقامت داشته‌اند، رياستشان در دست هخامنش بوده است.

 

هخامنشيان نام دودمانی پادشاهی در ايران پيش از اسلام است. پادشاهان اين دودمان از پارسيان بودند و تبار خود را به « هخامنش» می رساندند كه سركرده طايفهٔ پاسارگاد از طايفه های پارسيان بوده‌است. هخامنشيان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس آنشان بودند ولی با شكستی كه كوروش بزرگ بر ايشتوويگو واپسين پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح ليديه و بابل پادشاهی هخامنشيان تبديل به شاهنشاهی بزرگی شد. از اينرو كوروش بزرگ را بنيانگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

 ادامه مطلب در لینک زیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/11/06 و ساعت 8:38 |
عکس های زیبا از پروانه ها 

http://klassavaliha.blogfa.com/

 عکس   عکس های زیبا از پروانه ها

ادامه تصاویر در لینک زیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در دوشنبه 1389/11/04 و ساعت 12:7 |

صدها جمجمه و استخوان که گفته می شود متعلق به کمبوجیه است در مصر کشف شد.

براساس تحقيقات و اکتشافات دو باستانشناس ايتاليايی يک سپاه بزرگ هخامنشی حدود ۲۵۰۰ سال پيش در مسير حرکت خود به سمت دره شيوا در مصر در صحراهای غربی اين کشور زير طوفان شن ناپديد شده است.
خلاصه ای از نتايج اين تحقيقات که در وب سايت خبرگزاری ان بی سی منتشر شده ممکن است کليد کشف يکی از بزرگترين اسرار باستانشناسی جهان باشد.
در حفاری های انجام شده در يک نقطه دورافتاده در قلب صحراهای مصر اسلحه های برنزی گردنبندهای نقره و صدها قطعه استخوان انسان کشف شده است. اين اکتشافات ممکن است بالاخره سرنوشت سپاه ۵۰ هزار نفره کموجيه پادشاه ايران را روشن کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط م.معینی در دوشنبه 1389/11/04 و ساعت 12:3 |

1-چگونه شهرها به وجود امد؟

بابه هم پیوستن روستاها شهر به وجود امد.

*************************************

2-شغل مردم اور؟

نگهبانی ودادوستدوجمع اوری مالیات.

*************************************

3-اختراع مردم سومر؟

خط.

************************************

4-برای رفع کدام نیاز خط را اختراع کردند؟

برای حساب مالیات*.

************************************

5-شغل مردم شهر نشین؟

دادوستد*نگهبانی*ساخت وسایل کشاورزی.

************************************

6-حاکم را تعریف کنید؟

به کسی که حکومت را در دست دارد راحا.....

*************************************

7-علت تصرف سومر؟

1-درکنار او دریاویا کوه وجود نداشت2-مردم ان باهم متحد نبودن.

****************************************

8-چرا اداره ی بابل سخت بود؟

چون مردم ان ازیک کشور نبودن برای همین هم دیگررا نمی شناختن.

*************************************

9-قوم جنگ جوی شمال بابل؟

اشوری ها

+ نوشته شده توسط م.معینی در شنبه 1389/11/02 و ساعت 9:16 |

1-انسان های یک جانشین چگونه  غذای خود را تا مین کردند؟

با توجه به رویش گیا هان یاد گرفتن که چگونه غذای خود را تا مین......

******************************************

2-چرا انسان هاخانه های خودرا کنار هم سا ختن؟

1حمله ی حیوانات وحشی 2وکار سخت کشاورزی!

******************************************

3-روستاچگونه به وجودامد؟

بابه وجودامدن مزرعه ها کم کم روستابه وجود امد.

******************************************

4-ریش سفید که بود !

وظیفه ی ان چه بود؟روستا یی ها مردی سال خورده ودانارابه عنوان ریس خود انتخاب کرن کاراو داوری میان مردم بود

*******************************************

5-زندگی یک جانشینی راتعریف کنید؟

به مردمی که با تغییر فصل جای خودراعوض نمی کردن را یک جانشین می گویند.

********************************************

6-چراکوچ نشینان به رو ستاینان حمله می کردن؟

چون جنگ اور ودلیر بودن.

+ نوشته شده توسط م.معینی در شنبه 1389/11/02 و ساعت 9:12 |

1-زندگی کوچ نشینی راتعریف کنید؟

به مردمی که باتغییرفصل ها جای خود راعوض می کردند رازندگی کوچ نشینی می گویند.

*************** ******************

2-چه خطرهایی قبیله هاراتهدیدمی کرد؟

حمله ی قبیله ای به قبیله ی دیگرویا متحدشدن چندقبیله جهت حمله به قبیله ی دیگر.

**********************************

3-مهم ترین افتخارهای قبیله ها چه بود؟

جنگ اوری بود

************************************

4-چرا کوچ نشینان مردمی صبورومقاوم بودند؟

زیرازندگی دردشت انهارا مردمی صبور وققاوم ساخته بود

+ نوشته شده توسط م.معینی در شنبه 1389/11/02 و ساعت 9:9 |

1-مادرتاریخ باچه چیزی اشنامی شویم؟

با زندگی و عقاید واداب ورسوم مردم دوره هادیگراشنا می شویم .

************************************                                                                      

2-مهم ترین فایدهی مطالعه ی تاریخ چیست؟

زیرا درهرحادثه ی تاریخی پندهای ارزشمندی نهفته است که فهم انهامهم ترین فایده ی تاریخ است.

***********************************

3-چه موقع جامعه به رستگاری می رسد؟

جامعه به سعادت ورستگاری نمی رسد مگرباکوشش وایمان به خداوایثاروگذشت.

**********************************

4-مورخ راتعریف کنید؟

کسی که درباره ی زندگی بشر مطالعه می کندرامورخ می گویند.

+ نوشته شده توسط م.معینی در شنبه 1389/11/02 و ساعت 9:7 |

 1 -  مهم ترین فایده ی تاریخ ؟مادرتاریخ بازندگی عقایدواداب و رسوم مردم دوره های قبل           اشنامی شویم                                                                                                                                 

+ نوشته شده توسط م.معینی در چهارشنبه 1389/10/29 و ساعت 16:33 |